Klassebestemmelser

Klassebestemelser for Impala 27 klassen
rev. 20.01.2013

§ 1. Formålet
med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre at skrogets, dækkets, kølens og rorets facon og vægt, mastens, bommens og rigningens dimensioner samt sejlplanets areal og form for alle både blive så ens som muligt, hvad angår de faktorer, der har betydning for bådens hurtighed, og at den kan indmåles til DS’ handicapregel.

§ 2.Højeste administrative myndighed
myndighed er IMPALA-27 KLUBBEN, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.
§ 3. Alle både skal fremstilles
i overensstemmelse med konstruktør Bjørn Jensen’s tegninger, jvf. tegningslisten bagerst i klassebestemmelserne.
Bådene skal fremstilles i glasfiber armeret polyester i samme eller identiske forme. Dette er skriftligt bekræftet af producenten i vedlagte bilag 1.

§ 4. Ændringer af klassebestemmelser
kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og godkendelse af Dansk Sejlunion.

§ 5. Skrog og dæk
skal udføres i overensstemmelse med de officielle tegninger og bestemmelser, jvf. § 3.

§ 6. Aptering
Bådene skal være apterede med en standard aptering i.h.t. tegning 3, eller en aptering som svarer vægt- og fordelingsmæssigt til samme. Dog er det tilladt at fjerne salonbordet ved kapsejlads

§ 7. Kølen
skal være af støbejern og udformet i overensstemmelse med tegning # 6.
Kølens vægt skal være 1000 kg. (+_ 25 kg.)
Kølen fastboltes og placeres i overensstemmelse med tegning # 2

§ 8. Roret
skal fremstilles i overensstemmelse med de officielle tegninger, jvf. § 3 og placeres i overensstemmelse med disse.

§ 9. Masten
a) Masten, der placeres på ruffet som vist på tegning # 1, skal være af aluminium og have en profil som vist på tegning
# 8.
b) Profil længde langskibs: min. 133 mm.
Profil bredde tværskibs: min. 92 mm.
c) Langskibs inertimoment: min. 254 cm4
Tværskibs inertimoment: min. 132 cm4
d) Vægt af den rå masteprofil er min 3,2 kg. pr. meter. Det er tilladt at have tilspidset mastetop begyndende max. 1700 mm under målemærke II. Mastetoppens min. dimensioner målt i lang- og tværskibs regning ved målemærke II er hhv. 98 mm. og 80 mm.
e) Tydelige målemærker skal være påmalede i en mod masten kontrasterende farve (sort eller rød).
Alternativt kan benyttes tape, men der skal i så fald på målesiden være kørnet eller ridset tydelige mærker i masten.
Målemærkerne skal være mindst 15 mm. brede.
Målemærke I placeres med overkant 1340 mm (+_ 20 mm.) over dækslinien.
Målemærke II placeres med underkant max. 10600 mm. over overkant af målemærke I.
f) Salingshornene skal være fastmonteret som vist på tegning # 1 og må ikke kunne justeres under sejlads.
Længden skal være 950 mm. (+_50 mm.) målt fra siden af masteprofilen til inderkanten af wiren.
Placering 4290 mm. (+_40 mm.) over overkant af målemærke I, målt til midten af salingshorn ved mast.
g) Der tillades et permanent buk med en jævn krumning over mastens længde på max. 50 mm. uden påvirkning af rig og sejl.
h) Spil, klamper og andet masteudstyr er valgfrit.
§ 10. Bommen
a) Bommen skal være af aluminium med en permanent hulkehl for storsejlets underlig.
Bomprofil max. 140 mm. høj og max. 85 mm. bred tværskibs, samt min. 2,4 kg. pr meter rå bom.
b) Målemærker af samme beskaffenhed som på mast. Mærkets forkant må max. være 3500 mm. fra mastens agterkant målt med bommen vinkelret på masten.
§ 11. Spilerstagen
Profil, vægt og beslag er frie, Spilerstagens længde måles med stagen holdt tværskibs i vandret stilling fastgjort i mastebeslaget. Der måles fra bådens centerlinie til yderste ende af beslag. Spilerstagens længde må max. være 3400 mm.
Spilergalge er tilladt med enkelt spilerfald. Faldblokkens fastgøringspunkt må max. være 100 mm. foran mastens forkant og placeret max. 90 mm. over skæringspunkt mellem forkanten af masten og forstagets forlængelse, (tegning # 11) ISP er max. 10900 mm.
En skinne, der muliggør justering af spilerstagens højde over dæk er tilladt. Skinnens overkant anbringes max. 1310 mm. over målemærke I.Skinnens længde må max. være 2050 mm.
§ 12. Stående rig
omfatter forstag, hækstag, topvant og undervant, som skal udføres i min. 5 mm. stålwire. Bagstag er tilladt og udføres i min. 4 mm. stålwire. Mellemvanter samt løbende checkstag er tilladt.
Vantskruer og terminaler er frie. Den vandrette afstand mellem forstagets skæring med dæk og forkant af mast må max. være 3410 mm.
Forstag, topvant og undervant fastgøres til masteprofilen i henhold til tegning # 1. Røstjern fastgøres i dækket i de fra støbeformen afmærkede punkter i henhold til tegning # 1 og # 4.
Hydrauliske hjælpemidler er ikke tilladt.
§ 13. Løbende rig
Skødning af sejlene er fri indenfor de begrænsninger, der er angivet i IYRU’s kapsejladsregler.
§ 14. Sejl
a) Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med den officielle tegning # 5. Sejlene skal måles i overensstemmelse med IYRU’s sejlmålingsinstruktioner.
b) Storsejl skal fremstilles af sejldug med en minimumsvægt på 250 g/m2.
Der må ikke strækkes ud over de i §9 e og § 10 b nævnte målemærker. “Blød fod” er tilladt.
Gennemgående sejlpinde i storsejl er tilladt.
MGU:-142 cm. -MGM: 233 cm. F: 14 cm.
Rebsystemet er frit.
Klassemærket skal forefindes på begge sider af storsejl og have dimensioner i overensstemmelse med tegning #-9. Farve blå anbefales.
Sejlnummeret skal være anbragt under klassemærket. Sejlnumre og nationsbogstav skal have størrelse og placering som foreskrevet i IYRU’s kapsejladsregler.
c) Forsejl skal fremstilles af sejldug med en min. vægt på 100 g/m2.
Forsejlenes max. dimensioner er som på sejltegning # 5. Inden for disse mål er sejlets udformning og størrelse fri.
Alle forsejl med undtagelse af stormfok må forsynes med et vindue svarende til max. 1 % af sejlarealet. Vinduet må ikke anbringes nærmere noget lig end 15 cm.
Alle forsejl skal føres med løjerter på forstagswiren. Eller i hulkehl på rulleforstag
Reb er tilladt i forsejl.
Max. 4 sejlpinde er tilladt. De skal dele agterliget i 5 lige store stykker +_150 mm.
For rullesejl fri inddeling
Længden på sejlpindene er uden begrænsninger.
d) Spiler skal fremstilles af sejldug med en min. vægt på 38g/m2.
Farven er fri. Medføres to spilere, skal de være af forskellige farvesammensætning.
Sejlpinde er ikke tilladt.
Sejlet skal være symmetrisk om sin vertikale midterlinie og må ikke have nogen anordning, der forandre dets form.
Max. mål er som på sejltegning # 5. Inden for disse mål er sejlets udformning og størrelse fri.
Alle mål skal tages i overensstemmelse med DH’s handicapregel.
§ 15. Sejlbegrænsning
Ved deltagelse i DS-klassemesterskab må maksimalt medføres:
1 stk. storsejl
1 stk. forsejl I (max. fok = 110% fok)
1 stk. forsejl II
1 stk. forsejl III-(stormfok = max. 13 kvm.)
2 stk. spilere
Ved deltagelse i standardløb er DS’s handicapregler gældende.
§ 16. Sikkerhedsudstyr
Foruden den faste udrustning, skal mindst følgende befinde sig ombord under enhver kapsejlads i klassen:
1) 1 stk. anker vægt min 7 kg. med forfang.( 4 m. kæde/blyline af min. 4 kg. vægt).
2) 1 stk. ankerline, min 12 mm. dia. og længde 30 m.
3) 4 stk. fortøjningsliner, min. 12 mm. dia. og med en samlet længde på min. 15 m.
4) 1 stk. rednings/svømmevest pr. person ombord.
5) 1 stk. sikkerhedssele m. livline.
6) 1 stk. lænsepumpe eller 2 pøse.
7) 1 stk. nødhjælpskasse.
8) 1 stk. ildslukker, min. 2 kg.
9) 1 stk. tågehorn.
10) 1 stk. radarreflektor anbragt 1,5 m. over dæk.
11) 1 stk. kompas.
12) Typegodkendte lanterner, der er funktionsdygtige i min. 12 timer, og disse skal være i overensstemmelse med gældende søfartsregler.
13) 1 stk. kasteline, min. 15 m. med flydende line.
14) Værktøj til frigørelse af riggen (Boltsaks/nedstryger ell. lign.)
15) Nødsignaler: 2 stk. røde faldskærmsraketter samt 4 stk. håndblus eller signalpistol.
16) Lejder eller lignende middel til at komme ombord fra vandet med.
$ 17. Målerbrev
Ejeren er overfor Impala 27 Klubben ansvarlig for at sikre, at ens konstruktion og udrustning af bådene ikke omgås. Ingen ejer må gøre forsøg på at fravige disse principper.
Ingen båd er berettiget til at kapsejle som standardklasse Impala 27 båd, med mindre ejeren er i besiddelse af et gyldigt standardmålebrev med standardklasseklubbens påtegning (årslabel).
Måling foretages af sejlklubmåler, som indsender et måleskema til DS for udstedelse af et standardmålebrev. Standardklasseklubben påklæber årslabel på standardmålebrevet, som herefter er et gyldigt standardklassebevis. Ejeren er ansvarlig for, at alle dimensioner (også dem som ikke er angivet i standardklassemålebrevet) er overholdt. Disse kontrolleres lejlighedsvis af en måler udpeget af Impala 27 Klubben (F.eks. ved større stævner ect.).
Klubbens bestyrelse bemyndiges til at kontrollere, at de af klubben vedtagen bestemmelser for standardbåden overholdes.
Hvis der er mistanke om, at der på nogen måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser, skal dette rapporteres til Impala 27 Klubbens bestyrelse, som derefter kan inddrage godkendelsen som standardbåd indtil sagen er klarlagt. Sådanne forhold skal DS informeres om.
§ 18. Diverse bestemmelser
a) Bemanding til DS-klassemesterskab skal være 4 personer. Bemanding til ethvert standardklasseløb, skal min. være 2 og max. 6 personer.
b) Trapez’er, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden, er ikke tilladt. Hvis båden er forsynet med søgelænder, gælder IYRU’s kapsejladsregler vedr. dette.
c) Enhver form for tung udrustning (akkumulator, anker eller lign.), skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel.
d) Deplacement:
Deplacementet for standardbåd i målekondition, med indenbordsmotor, iht. DH-88 incl. sejl og udrustning er:
2.540 kg.
Motortype og propeltype er valgfri. Motoren skal installeres umiddelbart agten for nedgangspartiet, som vist på tegning # 3.
Min. vægt af motorinstallation er 115 kg.
Min. rumfang af brændstoftank er 15 liter, placering er valgfri.
Propellerfaktor (PF) er lig 0,990.
Såfremt indenbordsmotor ikke er installeret, skal der som kompensation herfor, ilægges ballast på 115 kg. fast monteret umiddelbart agten for nedgangspartiet, som vist på tegning # 3. Denne ballast kan bestå af en svær lærredspose med sand el. lign. Impala 27 Klubben giver anvisning på fremstilling af en sådan.
Såfremt det er nødvendigt at forsyne et fartøj med ballast (ikke motorkompensation) for at overholde klassens minimumsdeplacement, skal denne ballast (bly eller jern), deles i tre lige store dele. De to dele fastgøres på undersiden af sidedækket ved røstjernene i henholdsvis styrbord og bagbord side. Denne ballast må højst have en tykkelse på 10 cm. målt vinkelret på undersiden af sidedækket. Den sidste del af ballasten fastgøres indenbords i bådens bund, umiddelbart agten for masten. Denne ballast regnes ikke som kølvægt iht. DS’s handicapregel.
§ 19. Dispensation
Impala 27 Klubben kan for enkelte både søge dispensation hos DS, der kan dispensere for afvigelser fra disse klassebestemmelser, hvis det er bestyrelsens sikre overbevisning at afvigelsen ikke er foretaget for bevidst at forbedre bådens sejlegenskaber.
§ 20. Tegningsliste
# 1 Linietegning – skrog, dæk og rig.
# 2 Placering og form af køl og ror.
# 3 Aptering samt motorplacering.
# 4 Linietegning – dæk.
# 5 Sejltegning.
# 6 Kølform.
# 7 Spilerfaldsgalge på mast.
# 8 Klassemærke.
# 9 Rigtegning m. mål på vanter – set fra siden
# 10 Rigtegning m. mål på vanter – set forfra + længdemål på fald (min).
# 11 Tegning over korthylde til montering under kortbord.
# 12 Tegning vedr. bolt til salingshornsbeslag
# 13 Tegning over hylde til proviantrum
# 14 Målerbrev