Vedtægter

Vedtægter for Impala-27 klubben
§ 1. Klubbens navn
er IMPALA-27 KLUBBEN og dens adresse er den til enhver tid siddende formands.
§ 2. Klubbens formål
Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for Impala 27 sejlere og interesseorganisation for øvrige Impala ejere, og som sådan arbejde på, at kunne bevare Impala 27 som en ensartet økonomisk kapsejlads/ og familiebåd med den største mulighed for ligelig konkurrence.
Tildele sejlnumre og føre fartøjsregister over samtlige Impala 27 både.
Sikre at Impala 27 bådene forbliver ensartede ved kontrol af klassereglerne.
§ 3. Medlemmer
A: I klubben optages alle ejere af Impala både, som aktive medlemmer. Samtlige kapsejlende medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.
B: Alle aktive og kapsejlende medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for, at deres fartøj har et gyldigt målerbrev, samt at fartøjet for Impala 27s vedkommende i et og alt svarer til klassens regler. Klasseregler for Impala 27 kan kun bestemmes af Impala 27 ejere.
C: Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende ordinære generalforsamling.
Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin båd klasset som standardbåd. Appelleres eksklusionen til en generalforsamling, får appellen ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at sejle standardbåd.
Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom.
Udmeldelse skal ske skriftligt. Dersom kontingentet ikke er betalt senest 1. maj betragtes vedkommende som udmeldt. Ved salg af båd opgives navn og adresse på den nye ejer.
§ 4. Kontingentet
for det følgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret går fra den 1. november til den 31 oktober.
Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentreffusion.
Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. oktober til revisorerne.
Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påskrift af revisorerne, på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne på generalforsamlingen.
§ 5. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt i november og indkaldes skriftligt, vedlagt dagsorden med mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
8. Valg af revisorer, samt revisorsuppleant.
9. Vedtægter og klassebestemmelser.
10. Eventuelt
Forslag og ændringer af vedtægter og klassebestemmelser, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.
Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændringer af vedtægter og klassebestemmelser i.h.t. § 8.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/5-del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner , der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæring er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne (de emner), der ønskes behandlet.
Indkaldelse og udsendelse af dagsorden foretages som beskrevet i §-5.
§ 7. Bestyrelse
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden.
Klubben tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden indkalder, eller næstformanden + 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
§ 8. Ændringer af vedtægter og klassebestemmelser
Forandringer af vedtægter og klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3-del af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3-del af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3-del af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmer der er afgivet.
§ 9. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4-del af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af klubbens opløsning.